Brf Sätra Äng | 716418-6442

Bygga och renovera

Du som bostadsrättsinnehavare har, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att
lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för det
inre underhållet.

Ibland vill man som bostadsrättsinnehavare genomföra större renoverings- eller ombyggnadsarbeten.
Då är det viktigt att känna till att en hel del åtgärder kräver tillstånd av föreningen. Ibland fordras
dessutom bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Självklart måste du ha fått sådana tillstånd
innan du påbörjar ombyggnationen. Den som i samband med renovering söker s.k. ROT-bidrag behöver
föreningens organisationsnummer.

Hyreslägenheter får inte byggas om
Bor du i någon av föreningens hyreslägenheter gäller andra regler. En hyreslägenhet får inte byggas om
av hyresgästen. Hyreslägenheten ska återlämnas i ursprungligt skick när hyreskontraktet sägs upp.
(Eventuella ombyggnationer ska utföras av fastighetsägaren, dvs av föreningen.)

Kontakta styrelsen i god tid
Om du önskar bygga om din lägenhet - kontakta styrelsen. Styrelsen handlägger och fattar beslut om
tillstånd. I de fall då så behövs gör styrelsen en besiktning före ombyggnad och även en slutbesiktning
efter genomförd ombyggnad. Om du är osäker på att om en åtgärd kräver styrelsens tillstånd eller ej,
ska du alltid kontakta styrelsen och låta styrelsen pröva frågan.

När behövs styrelsens tillstånd?
Större ombyggnationer och renoveringar kräver att du har fått skriftligt tillstånd av styrelsen. Ska du
göra något som fordrar bygganmälan eller bygglov av kommunen måste du också alltid ha tillstånd från
styrelsen. Exempel på åtgärder som kräver styrelsens tillstånd är sådant som påverkar bärande
konstruktioner (golv, vägg, tak) eller befintliga ledningar för vatten, värme eller avlopp, eller som
innebär annan väsentlig förändring av lägenheten. Med annan väsentlig förändring av lägenheten avses
t.ex. större förändring av lägenhetens planlösning såsom vid rivning eller flytt av väggar (även ickebärande
sådana), större renoveringar av kök och våtutrymmen, mer omfattande dragning av el, ändring
som påverkar lägenhetens ventilation och andra mer omfattande ingrepp i lägenheten (exemplen är inte
uttömmande). Styrelsen kan komma att villkora sitt tillstånd, t.ex. vad gäller krav på byggnadsteknisk
lösning, bärighetsfunktion, garantier från entreprenör m.m.

Renovering, ombyggnation och andra åtgärder som innebär ingrepp utanför lägenheten får inte utföras
av bostadsrättsinnehavaren. Med ingrepp utanför lägenheten avses åtgärder som innebär påverkan på
husets konstruktion, såsom vid bilning av golv, och arbeten som påverkar mer än en lägenhet eller
gemensamma utrymmen. Om avlopp behöver flyttas måste du som bostadsrättsinnehavare hitta och
presentera andra lösningar.

En åtgärd som utförs utan styrelsens tillstånd trots att sådant tillstånd krävs kan behöva återställas,
vilket kan innebära att eventuella ombyggnationer eller renoveringar måste rivas. Om du som
bostadsrättsinnehavare har underlåtit att begära erforderligt tillstånd kommer att hållas ansvarig för
föreningens merkostnader som uppstått p.g.a. underlåtenheten.

Du bör vara medveten om att vid ombyggnad av våtutrymmen som tidigare renoverats av föreningen
övergår faran till dig som bostadsrättsinnehavare och du måste försäkra dig om att detta täcks av din
hemförsäkring.

Hur får du tillstånd?
Ansökan om tillstånd för ombyggnad skickas skriftligen till föreningens styrelse. Det går också bra att
maila på: styrelsen@brfsatraang.se
Till ansökan ska bifogas fackmannamässiga ritningar (som tydligt visar vad som ska göras) samt
tekniskbeskrivning. Om åtgärden kräver bygganmälan hos kommunen, ska kopia av deras beslut också
bifogas ansökan. Styrelsen har möjlighet att ställa villkor. Ett vanligt sådant villkor kan vara att
bostadsrättsinnehavaren ska lämna in en relationsritning efter genomförd ombyggnation. Styrelsen
förbehåller sig rätten att avstyrka ombyggnad om ovanstående villkor inte uppföljs.

På vilka tider får man bygga om?
Ombyggnadsarbeten (buller) får endast förekomma på följande tider:
- Vardagar: kl 7-22
- ”Vanliga” lördagar och söndagar: kl 10-16
- Övriga tider och på helgdagar samt ”aftnar” är inga störande arbeten tillåtna.
Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär
ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids
lång väg.

Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till - och också följer - de regler som
gäller i vår förening. Detta gäller oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller ej.
Skador som kan uppkomma i trapphus eller andra allmänna utrymmen kommer att debiteras
bostadsrättsinnehavare.

Byggavfall
Byggavfall får inte lämnas i föreningens grovsoprum. För att få ställa storsäckar (Bigbag eller liknande)
på trottoarerna/gator krävs polistillstånd. Läs mer på www.anmalstorsack.se. Storsäckar får inte ställas
på gångarna framför portarna. Byggavfall kan lämnas på Hagby Återvinningscentral? 15 min med bil från
Sätra Äng. Öppettider finns på denna sida
http://www.sorab.se/index.asp?id=1&id2=1&page=avc_hagby

Bygganmälan hos Danderyds kommun
Större ombyggnadsåtgärder kräver bygganmälan hos kommunen. På kommunens hemsida finns
förteckning över vad som fordrar bygglov respektive bygganmälan. Ingrepp i bärande konstruktioner
(exempelvis ingrepp i bärande väggar eller bilning i golv för att flytta avlopp) kräver bygganmälan – och
tillstånd från föreningen, enligt ovan. Se http://www.danderyd.se/sv/Bygga-bo--miljo/Bygga-ochbo/
Bygglov/

En åtgärd som utförs utan att anmälas till kommunen trots att åtgärden är anmälningspliktig, betraktas
som en olovlig byggnation, s.k. svartbygge. Du kan i sådana fall behöva bli skyldig att betala
byggnadssanktionsavgift och eventuellt riva åtgärden.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Brf Sätraäng

Senast uppdaterad 2015-07-09.