Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Renoveringspolicy

Senast uppdaterad 2020-05-31.

Vad gäller när du vill renovera din lägenhet? 

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse som ska godkänna ändringarna. Efter inlämning tas ansökan upp av styrelsen på nästkommande styrelsemöte för godkännande eller avslag. Beräknad handläggningstid i styrelsen för beslut är 4 veckor. Renoveringsarbetet får inte påbörjas utan styrelsens medgivande.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg.
 • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. flytt eller borttagande av element, installation i eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett.
 • Förändring av ventilation (t.ex. byte av fläktkåpa).
 • Ändringar av elinstallationer och elledningar i vägg.
 • Även ändringar av andra ledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet, t.ex. bredband, TV, telefoni).
 • Förändring av fönster
 • Montering av markis
 • Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen kräva underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet blir byggnadstekniskt möjligt.

Vissa ändringar innebär att du också enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Installationsarbeten på fasad är inte tillåten

Ansökan

En medlem som skall genomföra en renovering/ombyggnad/förändring i sin lägenhet måste skicka en skriftlig ansökan till styrelsen. Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen lämnat sitt medgivande.
Använd blanketten ”Ansökan om tillstånd för renovering av lägenhet i Brf Fredhälls Gård 3”, där finns mer information om vad som behöver vara med i en ansökan.

Övrigt att tänka på

Bra att tänka på innan du tar in en offert eller planerar din renovering. Föreningens trivselregler ska följas. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i husets entré/er. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras, kontakt person samt under vilken tid som arbetet pågår.

Under renoveringen är det viktigt att du samverka med dina grannar. Borrning och annan högljudd renovering får enbart ske mellan kl. 08.00 och 18.00 på vardagar och mellan kl. 10.00 och 18.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud inte ske

Eventuell avstängning av vatten måste meddelas berörda lägenheter minst 24 timmar innan avstängning.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Byggavfall får inte läggas i föreningens soptunnor och eller i gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård. Du ansvarar även för att trapphus städas efter slutfört arbete samt om arbetet är långvarigt även för städning vid behov under arbetets gång.

Kalender
 • Städdag
  2021-05-09 10:00
 • Årsstämma 2021
  2021-05-26 19:00