Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
23 dec 2019

Nyhetsbrev december 2019

2019-12-23 17:56

Städdagen i november
Tack alla ni som var med på städdagen eller gjorde en uppgift vid en annan tidpunkt! Det är roligt att fler och fler ställer upp och tar hand om vår gemensamma fastighet. Förutom sedvanlig lövkrattning på gårdarna putsades fönster och ytterligare vindsförråd som inte använts på många år städades ur. Det finns fortfarande extra förråd att hyra för den som önskar. De kostar 150-300 kr/månad beroende på storlek. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Sortering av matavfall
Som tidigare meddelats planerar vi för att ge medlemmarna möjlighet att sortera även matavfall på gården. Idag har vi sex sopkärl för hushållsavfall och två av dessa kommer att anpassas för matavfall. Vi hoppas kunna komma igång senare under vintern. Mer information följer när vi har fått datum bekräftade.

Parkeringsplatser
Det finns nio parkeringsplatser på gården som för närvarande är uthyrda. Fyra personer står i kö men samtliga har nyligen tackat nej, så är du intresserad av en parkeringsplats kan du kontakta styrelsen för att ställa dig i kö.

Snöskottning på gården
Det ser ut som att snön dröjer även i år. Om den så småningom kommer tar vi själva hand om snöskottningen på parkeringen och gården. Det är allas vårt ansvar att hjälpa till, skyfflar och borstar finns antingen i portarna eller på toaletten mitt emot tvättstugan. Ju fler som skottar desto mindre ansträngning blir det för var och en.

Brandsäkerhet
Här är några goda råd för att minska risken för bränder i jul:

• I juletid spenderas mycket tid i köket. Lämna aldrig mat under uppvärmning på spisen och gå ut. Matfett som hettas upp för mycket börjar lätt brinna. Om smöret eller oljan skulle fatta eld sprider sig elden mycket snabbt via fläkten. Om en olje/smörbrand uppstår – kväv elden med ett lock eller en plåt, aldrig med vatten.

• Ha alltid uppsikt över levande ljus. Släck dem om du lämnar rummet. Se till att inte ha brandfarligt material i närheten av ljusen, som mossa eller gardiner.

• Ställ aldrig värmeljus direkt på en bordsskiva. Ställ inte heller värmeljusen för tätt, det ska vara en hand emellan varje värmeljus.

• Stäng av den elektriska adventsljusstaken med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten, inte genom att skruva ur ett av ljusen

Det finns brandsläckare i trapphusen, titta gärna var de sitter om du inte redan vet.

God Jul och Gott Nytt År
Slutligen vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

//Styrelsen

2 nov 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

2019-11-02 00:00

Resultat av OVK-besiktning
OVK-besiktningen genomfördes som planerat i slutet av augusti. Vi fick tre anmärkningar som måste åtgärdas senast sex månader efter besiktningsdatumet för att få ett godkänt protokoll som sedan kan skickas till Stadsbyggnadskontoret. Utöver anmärkningarna finns ett antal fläktar som behöver rengöras för att uppnå en så god effekt som möjligt. De som är berörda har fått information om detta.

Cykelparkering
Föreningen har köpt in nya cykelställ till gården med möjlighet att låsa fast cykeln med ett godkänt bygellås. Ett av de gamla cykelställen har flyttats till baksidan att ha som alternativ när det blir fullt på framsidan under sommarmånaderna. Vill du ha cykeln inomhus ska den parkeras i cykelförrådet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i korridorerna på källarplanet eftersom de blockerar utrymningsvägarna i händelse av brand.

Grinden
Grindens vara eller inte vara, nuvarande lås med nyckel eller annat alternativ, har diskuterats i olika forum, så även i styrelsen. Av kostnadsskäl har styrelsen valt att inte ändra nuvarande lösning med nyckel för tillfället. En lösning med kod skulle tex innebära att ström måste dras fram till grinden.
I sommar har tyvärr flera cyklar stulits på gården och det är inte för osannolikt att cyklarna tagits ut genom en olåst grind. Vi har också konstaterat att vår gård används som genväg till och från tunnelbanan av många som bor i andra hus i området när grinden är öppen. Tacksam om ni som använder grinden stänger den efter er.

Vindsförråden
Styrelsen har det senaste året inventerat och städat ur förråd på vinden som inte används. För den som behöver ett extra förråd finns nu möjlighet att hyra ett för 150-300 kronor/månad, beroende på storlek. Kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad.

Tingsrättens dom
Som meddelades i juni-nyhetsbrevet har föreningen blivit stämd av en andrahandshyresgäst i fastigheten. Personen har bott i fastigheten sedan slutet på 1990-talet och menar att det fortsatt föreligger ett hyresförhållande mellan hen och föreningen efter det att fastigheten ombildades. Föreningens anser att de dokument som finns styrker att lägenheten har upplåtits som bostadsrätt på ett korrekt sätt och att lägenheten därefter hyrts ut i andra hand, något som den boende också borde känt till. Tingsrätten dömde den 23 oktober till föreningens fördel och ogillade käromålet. Domen vinner laga kraft i mitten av november om inget överklagande sker.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet till och med 30 september följer i stort sett budgeten för 2019 och visar ett överskott på ca 100 tkr. I resultatet ingår kostnader för jurist kopplade till ovan nämnda tvist.

Städdag 10 november
Som meddelats i separat utskick har vi städdag den 10 november. Samling sker på parkeringen kl. 10:00 för att fördela arbetsuppgifter och vi avslutar med att äta något gott tillsammans. Maila till inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se senast 6 november så vi vet hur många som kommer.

En container ställs upp på morgonen fredagen den 8 november. Vi ber därför er som har de tre innersta parkeringsplatserna att flytta bilarna senast torsdag kväll så att containern får plats. På söndagen behöver alla bilar flyttas från parkeringen senast kl. 10.00.

För att identifiera cyklar, både på gården och i cykelförrådet, som inte används ska alla cyklar märkas med namn och lägenhetsnummer (det tresiffriga numret). Gul tejp och penna finns i cykelförrådet, koden är densamma som till portarna. De cyklar som inte är märkta tas bort på städdagen. Har du en cykel som är fastlåst i cykelstället behöver du låsa upp den till
kl. 10.00 på städdagen så vi kan kratta löv och göra fint på parkeringen.

Från kl. 13.00 är det fritt fram för alla medlemmar och hyresgäster att slänga skräp i containern tills den blir full (upp till kanten).

Om du inte kan delta på städdagen, kontakta Pia eller Elisa i styrelsen inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se för att få en uppgift att göra vid annan tidpunkt.

//Styrelsen

30 jun 2019

Nyhetsbrev Juni 2019

2019-06-30 00:00

Tvättstugan
Från och med 1 juli sker några förändringar i tvättstugan. Önskemål finns att införskaffa ett digitalt bokningssystem, men då det är kostsamt samt att alla inte har tillgång till dator/internet har styrelsen valt att för tillfället ersätta nuvarande bokningstavla med en manuell kalender för att kunna utöka antalet bokningsbara tvättider till fem tillfällen per dag; kl. 7-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. Bokad tid som inte påbörjats efter 30 min är förverkad. Tvätt kan hänga kvar och torka i 30 min efter att passet är slut. Information om samtliga trivselregler i tvättstugan finns på hemsidan och i tvättstugan. Lägenhetsnummer som redan är bokade på nuvarande bokningstavla i juli förs över till kalendern. OBS, du behöver själv kontrollera din tid och skriva upp ditt namn. Har du några frågor, kontakta Pia Myrthil Ericsson i styrelsen.

OVK-besiktning efter sommaren
Fastighetsägare är skyldiga att göra en så kallad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska. Den 27 augusti kl. 16.00-19.30 har vi bokat besiktning och behöver då tillgång till din lägenhet. Om du inte kan vara hemma behöver vi få låna dina nycklar. Mer information kommer veckan innan besiktningen.

Parkeringen
Det är roligt att vi har så många cyklister i huset men konstaterar också att det har blivit väldigt trångt på cykelparkeringen. Styrelsen har därför ambitionen att köpa ytterligare cykelställ som kommer att placeras på baksidan av huset för att avlasta cykelparkeringen på framsidan.

Mopeder eller andra motorfordon får endast parkeras på anvisade parkeringsplatser på gården. Styrelsen kommer därför att tillföra två parkeringsplatser för mopeder i anslutning till cykelparkeringen. Platsen kostar 350 kr/månad och moped och ansökan skickas till styrelsen. Först till kvarn gäller och skulle fler än två vara intresserade upprättas ett kösystem.

Parkeringsplatser för bilar följer liknande kösystem. Du som är intresserad av en plats kan höra av dig till styrelsen. Just nu är det fem som står i kö för parkeringsplats. En parkeringsplats kostar för närvarande 1100 kr/månad.

Sortering av matavfall
Stockholm Stad arbetar med att öka matavfallsåtervinningen och har som mål att 70% av allt matavfall som slängs ska återfinnas för biologisk behandling år 2022. Ett exempel på användningsområde är att producera biogas av matavfallet och använda som drivmedel till stadens bussar. För att bidra till det globala miljöarbetet och förhoppningsvis minska föreningens kostnader för avfallshanteringen, undersöker nu styrelsen förutsättningarna att börja med matavfallsåtervinning så snart det är möjligt.

Vindsförråden
Styrelsen har det senaste åren arbetat med att inventera vindsförråden. Det har funnits ett antal förråd som vi inte har vetat vilka de tillhör. De flesta är nu identifierade, men det återstår ett antal där vi satt upp lappar och bett den som har förrådet att ange namn och lägenhetsnummer. Tacksam om du tittar till ditt förråd under sommaren om du inte varit där på länge.

Radonmätning
Fastighetsägare är skyldiga att regelbundet mäta halten radon i sin fastighet. Under första kvartalet 2019 har därför en radonmätning gjorts i ett antal lägenheter som valts ut enligt gällande regler för hur detta skall ske. En kompletterande mätning kommer att ske i några lägenheter/lokaler under sista kvartalet i år. I det fall uppmätta värden ligger nära eller över gällande riktvärden kommer boende kontaktas för vidare utredning.

Tvist
En av lägenheterna i föreningen har hyrts ut i andra hand sedan föreningen bildades. När styrelsen påpekade att andrahandsuthyrning inte är tillåten under så lång tid, valde den boende att lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. Hen menar att lägenheten är en hyresrätt och att föreningen är hyresvärd. Styrelsen har inte någon annan uppfattning än att lägenheten är upplåten som bostadsrätt och har därför anlitat en hyresrättsjurist på SBC att företräda föreningen. Huvudförhandling i Tingsrätten sker i slutet av september.

Städdagen och årsstämman
Den 12 maj hade vi städdag och betade av en hel lista med saker, allt ifrån att rensa ogräs på gården, tömma vindsförråd till att putsa fönster i trapphusen. Vi avslutade som vanligt med att äta tillsammans och både gamla och nya medlemmar fick möjlighet att lära känna varandra och ställa frågor till styrelsen. Flera som inte kunde vara med på städdagen hörde av sig och fick uppgifter att göra vid ett annat tillfälle. Ett stort tack till alla ni medlemmar som deltog! Höstens städdag är bokad till den 10 november.

Årsstämman den 22 maj ägde i år rum på Café Paloma. Årsredovisningen för 2018 föredrogs och godkändes av stämman. Styrelsen fick fortsatt förtroende ytterligare ett år tillsammans med Veronica Appelqvist som är ny suppleant. Inga motioner från medlemmar hade inkommit.

Slutligen ber styrelsen att få tillönska alla medlemmar en riktigt skön sommar!

6 apr 2019

Nyhetsbrev Mars 2019

2019-04-06 12:45

Fastighetsunderhåll 2019
Styrelsen arbetar kontinuerligt med en underhållsplan för att ha kontroll över vilka underhålls- och reparationsarbeten som behöver utföras varje år. Under 2019 är en OVK-besiktning planerad. Förkortningen står för ”obligatorisk ventilationskontroll” och ska utföras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant, som också ger förslag på hur energiåtgången kan minskas utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Beroende på utfallet av besiktningen kan även arbeten med att åtgärda anmärkningar påbörjas under 2019. Gällande besiktningen behöver vi komma in i alla lägenheter och återkommer när vi vet datum.

Så behandlas personuppgifter i föreningen
Sedan i maj förra året gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersatte den tidigare personuppgiftslagen. Styrelsen har upprättat rutiner för Fredhälls Gård 3 som följer den nya förordningen. Här följer en sammanfattning.

  • Personuppgiftsansvarig är Brf Fredhälls Gård 3 (”Föreningen”)
  • Personuppgifter som vi lagrar är namn, adressuppgifter, lägenhetsnummer, telefonnummer, personnummer, och e-postadress.
  • Personuppgifter som du lämnar till Föreningen eller som registreras i övrigt inom ramen för vår verksamhet behandlas av Föreningen för att möjliggöra administration av medlems- och lägenhetsregistret samt hanteringen av ärenden knutna till ditt medlemskap och den lägenhet du bor i.
  • Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla Föreningens förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifter hanteras av det företag som administrerar Föreningens medlems- och lägenhetsregister (f.n. SBC).
  • Personuppgifter är även registrerade i Styrelseproffset, där styrelsen administrerar sitt arbete.
  • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till olika myndigheter i det fall vi är skyldiga att göra detta enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Enligt lag har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen och rätt att få ett registerutdrag. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Brandincident i port 72
I början av mars hade vi en mindre brandincident i en av lägenheterna i port 72. En kamerarem av plast som låg på spisen fattade eld och det blev kraftig rökutveckling i lägenheten och senare även i trapphuset vilket utlöste larmet där. Ingen eller inget förutom kameraremmen kom till skada och efter vädring kunde den boende återvända till lägenheten. Vi kan konstatera att det nyinstallerade larmet i trapphuset fungerade som det ska.     

Vårens städdag.
Den 12 maj är det städdag. Fastigheten är vårt gemensamma ansvar så vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Det är också ett bra tillfälle att lära känna sina grannar.  Vi ses utanför port 72 kl. 10.00 och när vi är färdiga äter vi något tillsammans. Elisa, vår egen kock, som lagade så god soppa förra gången tillreder något att äta även denna dag.
Under våren märks cyklar och andra saker som står på gården, i källaren eller på vinden med blå tejp. Vill du ha kvar ex. din cykel, så tar du helt enkelt bort den blåa tejpen. Vi kommer att påminna lite närmare städdagen.

Årsstämma
Onsdagen den 22 maj kl. 19.00 är det årsstämma. Plats meddelas senare. Vill du engagera dig i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningens kontaktperson, Christoffer Karlsson, telefon 0738-496868.

1 dec 2018
Navigation