2 maj 2022

Kommande OVK- kontroll genomförs av HA Ventilation

Av Ylva Mattsson | 2022-05-02 18:11

Inför den OVK-kontroll (obligatorisk ventilationskontroll) som ska göras den närmaste tiden vill vi meddela att information kommer att delas ut från HA Ventilation, den leverantör som utför OVK´n.

Vänligen

Styrelsen

13 apr 2022

Bredbandsavtal med Telenor

Av Mia Söderström | 2022-04-13 17:21

Telenor har i dagarna skickat ut brev om att vi som enskild person sagt upp avtal när det gäller bredbandstjänst och fast telefoni per 1 juni. Vi som har vår epost hos Telenor har också fått besked om att den avslutas och så även tillgången till web mail. Det har naturligtvis väckt en mängd frågor hos er medlemmar och styrelsen beklagar detta.

Det korrekta är att föreningen sagt upp avtalet och styrelsen har under en tid förhandlat med ett antal tänkbara IT leverantörer. Orsaken är att vi fått många synpunkter på Telenors service, nätets tillförlitlighet och bredbandhastigheten.

Styrelsen beslutade vid måndagens styrelsemöte att förlänga avtalet med Telenor ytterligare en tid men hålla fast vid att det ska avslutas och att en ny IT-leverantör ska upphandlas. När beslut fattats om val av leverantör kommer styrelsen att informerar i god tid före bytet med tydliga instruktioner om vad som förväntas av oss enskilda medlemmar. Ni kan alltså helt bortse från Telenors brev och deras uppmaning att utrustning ska returneras.

När en del medlemmar varit i kontakt med Telenor angående breven, har man blivit erbjuden att teckna eget avtal med Telenor. Det avråder vi absolut ifrån då vårt nät är ett s k stäng nät, vilket innebär att det kan bara ha en operatör.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

13 apr 2022

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA HSB BRF FINNBODA PORT

Av Mia Söderström | 2022-04-13 14:15

Medlemmar i HSB brf Finnboda Port kallas till ordinarie föreningsstämma

torsdagen den 12 maj 2021, kl. 18.30.

Plats: Café & Restaurang MILOU, Kvarnholmsvägen 56. Vid Operans och Dramatens dekorateljé.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter
 17. Val av styrelseledamöter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er och suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av representanter/ombud och ersättare till distriktsstämmor, samt övriga representanter i HSB
 24. Motioner

Motion 1 (bilaga 1)

Motion från Anders Lundman om att sätta upp skärmtak över entrédörrarna.

Styrelsens svar: Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att se över möjligheten att sätta upp skärmtak med beaktande av kostnaden.

Motion 2 (bilaga 2)

Motion från Gunneli och Roland Möllby om att klippa ner häcken vid garageutfarten.

Styrelsens svar: Styrelsen ser till att häcken klipps ner.

Motion 3 (bilaga 2)

Motion från Gunneli och Roland Möllby om att upplåta föreningslokalen för uthyrning även under vardagar.

Styrelsens svar: Föreningslokalen används under vardagar som möteslokal för föreningens styrelse och för samfällighetens styrelse. Den används också av enskilda styrelseledamöter som för eget arbete t ex utskrifter och kopiering med mera. Den används också av våra entreprenörer för luncher och toalettbesök.

Styrelsen föreslår att frågan hänskjuts till den nya styrelsen.

25. Föreningsstämmans avslutande

  Styrelsen för HSB Brf Finnboda Port

  7 apr 2022

  Information från Telenor

  Av Ylva Mattsson | 2022-04-07 12:06

  Om du har din webbmail via Telenor och fått information om uppsägning från Telenor vill vi från styrelsen informera om att vi ser över avtalet med Telenor och att  förhandling pågår. Ytterligare information kommer att läggas ut här på hemsidan inom kort.

  16 mar 2022

  Information från styrelsen - mars 2022

  Av Mia Söderström | 2022-03-16 19:01

  Ny portkod

  Den 1 april byter vi portkod. Den nya portkoden finns på informationen som idag delats ut till alla hushåll.  Nästa byte sker 1 juli. Den nya koden gäller också i garaget för in- och ut passage mellan kl. 22.00 och 06.00.

  Städdag söndagen den 10 april

  Söndagen den 10 april välkomnas du till en gemensam städdag med dina grannar. Vi träffas utanför port 10 kl.10.00. Vi kommer att markera cyklar i cykelförråden. Kontrollera gärna en extra gång att din cykel, eller om du har saker i barnvagnsrummet, inte har kvar någon markering sedan förra städdagen. Vi rensar och ser till att få bort grus och skräp på området närmast husen. Som avslutning samlas vi kring grillen för korvätning och fika. Ta denna möjlighet att träffa nya och gamla grannar!

  Sopkärl och soprum kommer att rengöras av vår entreprenör under vecka 14.

  Planteringslådor

  Det har inkommit förfrågningar om att placera ut planteringslådor (pallkragar)
  där föreningens medlemmar får möjlighet att odla grönsaker, blommor mm.

  Med anledning av det vill vi undersöka hur stort intresset för det är bland övriga medlemmar för att se om vi ska ta frågan vidare eller inte.

  Är du också intresserad?
  Lägg då en lapp med ditt namn, e-postadress och mobilnummer i föreningens postfack i port nr 10. Vi behöver din återkoppling senast den 31 mars.

  Föreningens ordinarie årsstämma den 12 maj

  Föreningens ordinarie årsstämma kommer att hållas torsdagen den 12 maj. Vi återupptar traditionen att efter stämman samlas kring en italiensk buffé.

  Radonmätning

  Mellan 9 november till 13 januari genomfördes radonmätning i 40 lägenheter genom att det placerades ut s k radonpuckar. Alla inhämtade mätvärden var godkända med god marginal.

  Stamspolning

  24 – 31 januari genomfördes stamspolning av avloppsledningarna. Det var endast cirka 1 lägenhet per port som man inte fick tillträde till, vilket är en bra träffbild. Ledningarna i port 2 filmandes och de såg fina ut. Ingen notering om att ledningarna var i dåligt skick eller felaktigt installerade.

  Dock är det viktigt att tänka på vad vi slänger i avloppen. Det är till exempel bra att torka ur stekpannan med hushållspapper som slängs i soporna och inte diska pannan med fettrester kvar. Någon gång då och då rekommenderar vi att spola avloppet med diskmedel och hett vatten.

  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  Styrelsen har planerat för att genomföra en s k OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i början av juni. Mer information kommer, men vi vill redan nu understryka att det är en tvingande åtgärd och därför måste tillträde ges till respektive lägenhet. I samband med kontrollen kommer luftfiltren i alla lägenheterna att bytas ut på föreningens bekostnad.

  Vänliga hälsningar

  Styrelsen

  Navigation