BRF Finnboda Port | 769611-2171
12 jun 2021

Information från styrelsen

Av Mia Söderström | 2021-06-12 11:17

Protokoll från ordinarie årsstämma 27 maj 2021

Nu ligger stämmoprotokollet på föreningens hemsida under flik Föreningsarkiv.

Rensning cyklar

Styrelsen har ställt undan de cyklar som hade märkning kvar efter 31 maj. Kontakt någon i styrelsen om du saknar din cykel.

12 jun 2021

Information till de boende i föreningarna, Finnboda

Av Mia Söderström | 2021-06-12 11:14

Det pågår en lantmäteriförrättning i Finnboda

Nedanstående information syftar till att beskriva arbetet med denna. Samma information går i princip ut till samtliga bostadsrättsföreningar i området. Vi kommer fortlöpande att informera om detta under processens gång.

Jag vill samtidigt passa på att önska alla en riktigt skön och avkopplande sommar. Tyvärr har vi inte kunnat träffas på vår- och höststädningsdagarna på grund av pandemin. Nu börjar ju regeringen gradvis öppna upp samhället igen. Känns väldigt skönt och jag ser verkligen fram emot att träffa er på höststädningsdagen som är planerad till den 26 september. Till dess önskar jag er en fin sommar.

Birgitta Boström

Ordförande

Finnboda Industrilokaler HB, ett företag som ägs av HSB, har lämnat in ett yrkande till Lantmäterimyndigheten i Nacka, att via förrättning AB137598 mellan sakägarna bilda Gemensamhetsanläggningar i Finnboda. Fram till nu har Finnboda Industri-lokaler HB haft ansvaret och förvaltat övrig allmän mark, alltså sådan mark som inte är tomtmark. Delar av denna mark ingår i de redan befintliga Gemensamhetsanläggningar som är bildade sedan tidigare, tillhöriga Finnboda Hamns Samfällighet (FHS) medan resterande mark och anläggningarnas huvudmannaskap ska nu klarläggas genom ovanstående förrättning.

Nu pågår förhandlingar med Lantmäterimyndigheten i Nacka, mellan alla bostads-rättsföreningar (11 stycken), Fastighetsbolaget Vimpelkullen AB och Finnboda Industrilokaler HB att bilda gemensamhetsanläggning/ar (GA) i Finnboda, för den kvarvarande marken, vägar, parkeringsplatser, ledningar, pumpanläggningar m m.

Det som ska beslutas och diskuteras är:

 • Vilka anläggningar är gemensamma och ska ingå i GA
 • Vilka avgränsningar/områden ska göras
 • Vilka fastigheter har nytta och användning av anläggningarna
 • Ska det bildas en eller flera GA
 • Vilka andelstal ska varje förening ha
 • Det finns upprustningar som behöver göras före övertagandet – som bör klargöras och hur det ska utföras
 • Vilka ekonomiska konsekvenser detta kommer att innebära

Möten och diskussioner med representanter i de olika föreningarna har pågått under några år och blivit försenat av olika anledningar. Pandemin har även hindrat diskussioner och möten.

I maj 2021 har samtliga berörda sakägare tagit ett nytt grepp och skrivit avtal med Rickard Hellemar, BRAM AB, som är en fristående och oberoende person och f d lantmätare. Hellemar har haft nyckelroller i företag och större utvecklingsprojekt inom bygg och fastighetsbranschen. Han ska bistå föreningarna och har påbörjat arbetet med att skriva yrkande/yrkanden till Lantmäterimyndigheten, eftersom bedömningen är att alla bostadsrättsföreningar (11 st + Vimpelkullen) behöver stöd i detta viktiga arbete. Hellemar har börjat sitt arbete och kommer att analysera vilka anläggningar som ska ingå i de framtida GA-anläggningar som ska bildas.

En styrgrupp har bildats som består av ordförande eller ledamot med beslutsmandat från alla bostadsrättsföreningar i Finnboda samt en representant från fastighetsbolaget Vimpelkullen.

Varje möte protokollförs och skickas sedan till respektive föreningsstyrelse som ansvarar för att besluten redovisas och förankras i varje enskild styrelse.

Vidare information om ovanstående förrättningsärende kommer fortsättningsvis att förankras och varje bostadsrättsförening kommer i sin tur informera de boende via hemsidan eller särskilda informationsmöten/skrifter.

//Styrgruppen i Finnboda

28 maj 2021

Påminnelse om brandsäkerheten i våra portuppgångar

Av Ylva Mattsson | 2021-05-28 09:10

För att vi alla på ett säkert sätt ska kunna utrymma fastigheten via våra trappor är det viktigt att vi håller våra uppgångar fria från lösa föremål som vagnar, mattor, leksaker m.m.. Hjälps vi åt här ökar vi chansen för en bra utgång om olyckan skulle vara framme. 

26 apr 2021

Information från Finnboda Hamns Samfällighet - FHS

Av Mia Söderström | 2021-04-26 18:55

FHS förvaltar fyra gemensamhetsanläggningar: garaget, ytparkeringarna längs parken och på Kvarnholmsvägen samt lekplatsen mellan Brf Dunge, Allé och Saltsjö Vy. I styrelsen för FHS ingår representanter för de fem bostadsrättsföreningarna som är medlemmar i FHS: Brf Dunge, Brf Allé, Brf Saltsjö Vy, Brf Hage och Brf Port. Brf Saltsjö Vy har endast del i lekplatsen, medan övriga har del i alla fyra gemensamhetsanläggningar.

Under det senaste året har FHS arbetat bl a med garaget, där de tre garageportarna byttes ut hösten 2020. Parkeringsbolaget CorePark, som har hand om parkeringsövervakningen i området kommer att börja övervaka även garaget och ta ut kontrollavgift för felparkerade bilar. FHS arbetar också med att tillsammans med styrelserna i respektive förening förbättra säkerheten i garaget. T ex diskuteras rondering ett bevakningsbolag nattetid.

Under 2019 och 2020 gjordes jordförbättringar av den stora gräsytan i parken. Ett dött träd har tagits bort. Det pågår ett arbete med att se över möjligheterna att utveckla den stora gräsytan. Det arbetet utgår från en enkät som skickades ut till de boende i de fyra berörda bostadsrättsföreningarna.

Sedvanligt underhållsarbete och besiktning har gjorts när det gäller lekparken. Det pågår ett arbete med att se över möjligheterna att förbättra belysningen vid lekplatsen.

26 apr 2021

Information från styrelsen - april 2021

Av Mia Söderström | 2021-04-26 18:53

Porttelefoni
Nu kan du som lämnat in ditt telefonnummer öppna entrédörren med din telefon. I stället för att lämna ut portkoden, ber du ditt besök slå in ditt telefonnummer på kodboxen och sedan trycka på "Ring/Öppna". Använder du din fasta telefon ska hela numret användas, dvs inklusive 08.

När telefonen ringer, svarar du och kan prata med den som står utanför. Vill du öppna porten trycker du och håller nere 5:an på din telefon. Vill du inte öppna, lägger du bara på luren.

Om något är oklart eller inte fungerar, kontakta Mia Söderström, tel 073-80 51 79 eller epost mia.soderstrom@bredband.net.

Skräp på uteplatserna

Styrelsen har uppmärksammats på att vissa boende slänger ut skräp, snusprillor, fimpar och t o m matrester från sina balkonger utan att ta hänsyn till att de har grannar som bor på marknivå med uteplatser. Vi vill verkligen understryka att detta är absolut förbjudet.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att vårt område och våra utrymmen är allas vårt ansvar. Därför borde det vara naturligt att inte skräpa ner vara sig i trapphus, garage eller utanför portarna.

Cykelmärkning

Vi påminner om att ta bort märkningen på era cyklar. De cyklar som fortfarande har kvar märkningen efter 31 maj, kommer att ställas undan av styrelsen.

Epost-adresser

Styrelsen har vid flera tillfällen uppmanat er att uppdatera er profil i HSB-portalen och lägga in era epost-adresser där. Vi upprepar uppmaningen. Logga in på HSB-portalen och uppdatera din profil.

Navigation
Kalender
 • Styrelesemöte kl 19.00
  2021-08-09
 • Uthyrd
  2021-08-20 12:00
 • Uthyrd
  2021-08-27 12:00
 • Uthyrd
  2021-09-03 12:00
 • Styrelsemöte kl 19.00
  2021-09-13 19:00