Stadgar och ordningsregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda, både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 

Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningen utan också skyldigheter gentemot föreningen och dess medlemmar. Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel fastslagit följande ordningsregler.

Om du har frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Ordningsregler

Allmänt

 • Medlem är skyldig att känna till och följa föreningens stadgar.
 • Medlem ska vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom, både i och utanför lägenheten. Om skada uppstår inom fastigheten är medlem skyldig att anmäla detta enligt rutin för felanmälan.
 • Medlem får inte använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.
 • Medlem får inte utan styrelsens tillstånd göra förändringar i lägenhet, som exempelvis riva eller flytta väggar eller göra mera ingripande förändringar. Golven innehåller vattenfyllda värmeslingor. Det är därför inte tillåtet att spika eller skruva i golvet.
 • Medlem får inte göra förändringar utanför lägenhet, som exempelvis såga ned träd, anlägga byggnader.

Säkerhet

 • Lägenhet ska vara utrustad med fungerande brandvarnare.
 • Ytterbelysning på husens fram- och baksida ska vara tänd när det är mörkt.
 • Buskar på husens fram- och baksidor ska hållas låga och inte skymma lägenheten.
 • Se till att dörrar till miljörum och källarförråd går i lås efter in- och utpassering.
 • Se till att dörrar till garage går i lås efter in- och utpassering.

Aktsamhet och underhåll

 • Avlopp i kök och badrum får inte tillåtas slamma igen.
 • Droppande kranar ska åtgärdas.
 • Ventilationsaggregat ska rengöras minst 2 ggr/år då även ventilationsfilter byts. Dessa tillhandahålls av föreningen.
 • Dörrlås, gångjärn och fönsterlås ska smörjas minst 2 ggr/år.
 • Soljalusier får inte lämnas neddragna vid blåst och regn då de riskerar att gå sönder och orsaka skada på fönster. Lämna aldrig soljalusier neddragna om du reser bort.

Renhållning och avfallshantering

 • Medlem är skyldig att källsortera sitt avfall i föreningens miljörum. Annat avfall än det avsedda i miljörummet ska transporteras till återvinningsstation av medlem.
 • Det är inte tillåtet att anlägga spontankomposter på föreningens, samfällighetens eller stadens mark.
 • Tänk på att inte skräpa ned. Om du har husdjur, plocka upp efter ditt djur.

Ansvar för skötselområde

 • Medlem har ansvar att hålla markområde närmast bostaden i vårdat skick i samförstånd med närmsta granne. Skötselområdet består av grusgångar, buskar, rabatter samt gräsmattor vid entréer och uteplatser. I detta ingår att klippa gräs, beskära buskar, räfsa löv, rensa ogräs och skotta snö. Medlemmar som har fruktträd inom sitt skötselområde ansvarar för att ta rätt på fallfrukt. Beskäring av träd sköts av föreningen och/eller samfälligheten.

Städdagar

 • Vid föreningens städdagar, vår och höst, förväntas medlem delta i skötsel av gemensamma ytor inom- och utomhus. Det bidrar till både god gemenskap och att hålla föreningens driftkostnader nere.

Balkonger och uteplatser

 • Dessa får inte användas för permanent förvaring av sådant som inte hör till normal utomhusmöblering.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar, detta då det lockar till sig råttor.

Källare

 • I källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångar ska hållas helt fria.

För att vi alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av de boende runtomkring.

Visa hänsyn till dina grannar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen 2024-15-15.

Senast uppdaterad 2024-05-17.

Stadgar för Brf Nybodahöjden 1