14 sep 2022

Energiläget och elpriser

2022-09-14 11:40

Här kommer en omvärldsbevakning för energiläget och vad vi som förening kan göra för att bidra.

Kort bakgrund
Energiläget i Europa är som många säkert är medvetna om mycket ovisst i dagsläget. Vår produktion av el i Sverige är till stora delar förnybar (vind, vatten, sol etc.) vilket är bra för klimatet men också sårbart då vi har inte kontroll över när det blåser eller när solen skiner. Vi köper och säljer el med övriga Europa på en slags elbörs där ett pris sätts varje timme vad en kWh ska kosta. Historiskt sett har snittpriset varit ca 1 kr/kWh men nu är det mycket fluktuerande och vi ser kraftiga ökningar i pris, normalt är snittpriset nu ca 3 kr/kWh. Billigast är elen på natten och dyrast på dagen.

Föreningen har ett gemensamt elavtal som är rörligt där priset bestäms 3 månader i taget. Det innebär rent krasst att det med vårt nuvarande elavtal kostnadsmässigt inte direkt påverkar oss som förening när man använder elen på dygnet. Vill man vara med och bidra till en hållbar omställning bör man köra diskmaskiner, tvätt etc nattetid. Om många hjälps åt att styra lasten på elnätet till tidpunkter när vi har överkapacitet (nattetid) kommer det på sikt påverka elpriset märkbart.

På längre sikt kommer detta även påverka fjärrvärmepriserna varför det är nödvändigt att vidta åtgärder även där. Stockholm Exergi (vår leverantör) väntas höja priset för fjärrvärmen med 8,1 % till 2023. Normalt har deras årliga prisökning varit ca 2 %.

Vad kan vi bidra med?

Föreningen uppmuntrar dig att:

Vidta åtgärder för minskad/styrd elanvändning

  • Försöka styra dina kontrollerbara laster till nattetid. Sätt timer på diskmaskinen, torka tvätt på tvättställning eller utomhus istället för torktumlare om möjligt
  • Har du inte LED belysning är det att rekommendera
  • Släck belysning som inte behöver vara igång

Vidta åtgärder för minskad fjärrvärmeanvändning

  • Vädra inte i onödan när det är kallt ute
  • Sänk temperaturen i lägenheten om du inte ska vara hemma på några dagar - ca-18-19 grader är lämpligt
  • Duscha inte onödigt länge eller onödigt varmt
  • Diska inte under rinnande vatten

Givetvis får man göra vad man vill med den här uppmuntran men klimatomställningen är ett stort problem för samhället och alla kan ta sitt ansvar. En extra bonus med tvätt och disk nattetid är att man slipper bli störd av ljudet.

Föreningen kommer under hösten att försöka sänka temperaturen i källare, soprum och garage till ca 15 grader. Vi ber dig därför att inte skruva på termostaterna. Det finns inget syfte att ha hög temperatur i utrymmen som inte är avsedda för stadigvarande vistelse. Om du i ditt källarförråd har en termostat kommer styrelsen vilja få åtkomst till dessa för att göra åtgärder, vi kontaktar berörda om detta vid tillfälle. 

14 sep 2022

Snart är det dags för höststädning - lördag 15/10

2022-09-14 11:20

För allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus.

Lördag 15 oktober kl 10 samlas vi husvis vid respektive återvinningsrum och fördelar arbetsuppgifter.

Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 (Nybodaringen 4-32) för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

Välkomna!

Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen. 
Tids nog kommer snön och med den skottning i stället för ogräsrensning. 

28 aug 2022

Kommande underhåll

2022-08-28 11:33

Föreningens fastighet närmar sig 25 år vilket syns på sina håll.

Styrelsen har upphandlat projektledning av underhållsarbeten och tecknat avtal med Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB. 

Arbete med inventering av underhållsbehov har påbörjats och kommer att följas av upphandling av entreprenörer, utförande och slutbesiktning. Planerade arbeten består i huvudsak av måleriarbeten utomhus, rengöring av glastak och åtgärder i garage. Mer information kommer. 

Trädvård

Föreningens träd behöver ses över och upphandling av trädtjänster pågår. Beskäring av fruktträd och lönnar framför husen förväntas kunna utföras under hösten.  

7 aug 2022

Kallelse till årsstämma 2022

2022-08-07 16:10

Årsstämman hålls genom poströstning utan närvaro onsdag 31 augusti 2022.

Stämmohandlingar publiceras nedan och bifogas i e-post till medlemmar. 

Kallelse, förslag till dagordning, inkomna motioner samt formulär för poströstning delas ut i brevlådor.

Poströst ska vara styrelsen till handa senast tisdag 30 augusti i medskickat kuvert eller som skannad bilaga (3 sidor) till styrelsen@nybodahojden.se. Poströst i kuvert lämnas i föreningens brevlåda på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen).

16 jun 2022

Gällande årsstämma

2022-06-16 21:37

Vi måste tyvärr meddela att årsstämman 29 juni måste skjutas fram.

Vår ekonomiske förvaltare SBC har inte levererat årsredovisning i tid till föreningens revisor vilket fått till följd att KPMG inte kunnat göra revisionen och tillse att revisionsberättelsen är tillgänglig för styrelse och medlemmar i dagsläget.

Styrelsen har av Bostadsrätterna rekommenderats att flytta fram årsstämman till efter sommaren trots att det strider mot stadgarnas 30 juni som sista dag för föreningsstämma. Bostadsrätterna har även meddelat att många föreningar drabbats av detta och därför kommer att hålla sina stämmor efter stadgebunden tid.

Vi har idag beslutat att flytta fram stämman till 31 augusti. Kallelse och tillhörande handlingar till årsstämma görs tillgängliga i början av augusti. 

Detta innebär också förlängd tid för valberedningens förslag till ny styrelse samt att sista dag att inkomma med motioner blir den 3 augusti.

Trevlig sommar,

styrelsen