21 maj 2022

OVK - uppföljning och avslut

2022-05-21 13:27

Sköldmarks ventilation AB kommer den 7, 8 och 9 juni  för uppföljning av åtgärder och rensning av frånluftskanaler så att föreningen ska få godkänd OVK.

Alla bostadsrättshavare ska tillse att ventilationsdon och frånluftskanaler är lättåtkomliga. Alla behöver också rengöra köksfläkt och ventilationssystem inför besöket. 

De medlemmar som tidigare har informerats om anmärkningar vid OVK kommer att få dessa åtgärdade till egen eller föreningens bekostnad beroende på hos vem ansvaret ligger.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma dessa dagar, lämnas nyckel till Pia Brockman, nr 51, senast 6 juni. Nycklar förvaras i säkerhetsskåp. 

För information om ventilationsanläggningen https://www.brftorget.se/nybodahojden/sidor/om-ditt-boende#V

För information om entreprenör https://skoldmarksventilation.se/

18 maj 2022

Kallelse till årsstämma 2022

2022-05-18 08:23

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro onsdag 29 juni 2022.

Stämmohandlingar publiceras nedan vartefter de blir klara. Kallelse och förslag till dagordning skickas även med e-post.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 juni. Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen.

1 maj 2022

Årsstämma 2022 - nytt datum 29 juni

2022-05-01 11:15

På grund av fördröjningar hos vår ekonomiske förvaltare behöver vi ändra datum för årsstämman till 29 juni.

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro.

Kallelse och dagordning publiceras på föreningens webbplats och skickas med e-post den 18 maj.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 juni. 

Stämmohandlingar publiceras och skickas med e-post 1 juni. 

Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla er som deltog på städdagen! 

Styrelsen har beslutat om fasta dagar för vår- och höststädning, 3:e lördagen i april respektive 3:e lördagen i oktober, för att underlätta allas planering. Dessa tillfällen fokuserar vi på de gemensamma ytorna, inom- och utomhus. Ytor i anslutning till bostäderna som faller under medlems skötselansvar; buskar, planteringar, grusgångar, stenläggningar tas om hand löpande i överenskommelse med närmsta grannar.

Glad vår!

styrelsen